معرفی مدیران

  • سعید برخدا (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)

s.barkhoda@yahoo.com

  • مسعود برخدا ( نایب رئیس هیئت مدیره)

info@aryacompany.ir

  • دکتر حسین برخدا (رئیس هیئت مدیره)

h.barkhoda@gmail.com