اخبار و رویدادها
انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان نوشت افزار کشور

اعضای هیئت مدیره جدید این انجمن

آقایان محمود رضا صنعت کار (رییس هیئت مدیره) – حسین برخدا (نایب رییس و دبیر انجمن) – محمد نجاریه (خزانه دار) – نادر طریقت (عضو هیئت مدیره) – محمد حسین متولی (عضو هیئت مدیره) – امیر شیخ الملوکی (بازرس انجمن).